وقتی واژه ها تو سرت سنگینی میکنن
بریزشون بیرون!

واژه های من اینجاست،
با احتیاط چشمانتان را عبور دهید :)